×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
დადგენილება 13.pdf ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ N 13 21.08.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4970310?publication=0
დადგენილება 12.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 იანვრის N 7„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ N 12 21.08.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4970270?publication=0
განკარგულება 15 14.pdf საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტებში ცვლილებების შეტანის შესახებ N 15 14 31.07.2020
განკარგულება 14 14.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 2021 წ. საქართველოს რეგიონებში მთის ფონდის მიერ დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებების მოწონების თაობაზე 2021 թ N 14 14 31.07.2020
განკარგულება 13 14.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 2021 წლის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებების მოწონების თაობაზე N 13 14 31.07.2020
დადგენილება 11.pdf 2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე N 11 31.07.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4952652?publication=0
განკარგულება და დანართი N12 14.pdf საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტებში ცვლილებების შეტანის შესახებ N 12 14 30.06.2020
განკარგულება N 10 14.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური საკითხთა, კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის შემადგენლობაში ცვლილელების შეტანის შესახებ N 10 14 27.05.2020
განკარგულება N 9 14.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ ფრაქციის შემადგენლობაში შეტანილი ცვლილელების ცნობად მიღების შესახებ N 9 14 27.05.2020
განკარგულება N 8 14.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის აღვან აბაჯიანის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ N 8 14 27.05.2020
დადგენილება N9.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ N 9 30.06.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4908318?publication=0
დადგენილება N8.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ “ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 იანვრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N 8 30.06.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4908306?publication=0