×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
მელკუმიან სედა Մելկումյան Սեդա.PDF 58 30.10.2020
ედიკ ბერიკიან Էդիկ Բերիկյան.PDF 57 30.10.2020
არმინე მინასიან Արմինե Մանասյան.PDF 56 30.10.2020
სარკის მელიქიან Սարգիս Մելիքյան.PDF 55 29.10.2020
სამველ პეტროსიან Սամվել Պետրոսյան.PDF 54 29.10.2020
ვარდან პაპოიან Վարդան Պապոյան.PDF 53 29.10.2020
აშოტ საარიან Աշոտ Սահարյան.PDF 52 29.10.2020
დადგენილება 15.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ 2020 წლის 21 აგვისტოს N13 დადგენილების გაუქმების შესახებ N 15 18.09.20 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4995541
განკარგულება 19.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (სოფ ჩუნჩხაში მდებარე, ფართობით 276881,0 კვ/მ, ს/კ 63.12.31.008 და სოფ. დილისკაში მდებარე, ფართობით 163025,0 კვ.მ, ს/კ 63.14.34.003), პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით (იჯარით) შპს „აისითვის“ გაცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ N 19 14 18.09.20
განკარგულება 16 14.pdf საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტებში ცვლილებების შეტანის შესახებ N 16 14 21.08.2020
განკარგულება 18 14.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი განათლების სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ N 18 14 21.08.2020
დადგენილება 14.pdf „ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 დეკემბრის № 28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N14 21.08.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/download/4970465/0/ge/pdf