×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
დადგენილება 3.pdf

მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ

03 27.02.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/download/4809227/0/ge/pdf
დადგენილება 20.pdf 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე 20 12.11.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4702858?publication=0
დადგენილება 21.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგაშენის, კუმურდოს, ხავეთის, აფნიასა და დაბნიას ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის – განაშენიანების გეგმის განაშენიანების მართვის რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 21 12.11.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4703217?publication=0
დადგენილება 23.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფნიის განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე 23 26.11.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4709723?publication=0
დადგენილება 24.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კუმურდოს განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე 24 26.11.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4709767?publication=0
დადგენილება 25.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელი გოგაშენის განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე 25 26.11.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4709795?publication=0
დადგენილება 25.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელი გოგაშენის განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე 25 26.11.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4709795?publication=0
დადგენილება 26.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დავნიას განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე 26 26.11.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4711996?publication=0
დადგენილება 27.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხავეთის განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე 27 26.11.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4709834?publication=0
დადგენილება 28.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 28 17.12.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4737106?publication=0
დადგენილება 29.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 29 17.12.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4737195?publication=0
დადგენილება 30.pdf 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე 30 17.12.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4737237?publication=0