×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
განკარგულება 22.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციების დაშლის შესახებ N 22 20.08.2021
განკარგულება 21.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მიერ, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „სამცხე–ჯავახეთის რეგიონული ძიუდოს კლუბი“-ს, სამცხე-ჯავახეთისმხარეშიშემავალმუნიციპალიტეტებთან(ადიგენი, ასპინძა, ახალციხე, ბორჯომი, ნინოწმინდა) ერთად დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ N 21 28.07.2021
დადგენილება 12.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 დეკემბრის № 18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N 12 27.07.2021 https://matsne.gov.ge/ka/document/download/5224399/0/ge/pdf
დადგენილება 10.pdf .ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესში ცვლილების შეტანის თაობაზე 10 29.06.21 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5203702
დადგენილება 11.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2021წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის № 18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 11 29.06.21 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5203767?publication=0
განკარგულება 18.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ახალქალაქში, ჩარენცის ქ. #13-ში მდებარე უძრავი ქონებიდან (ს/კ.63.18.05.098), 6,5კვ.მ. ფართის მიწის ნაკვეთის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით (იჯარით) გაცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ 18 29.06.21
განკარგულება 19.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ახალქალაქის ჩარენცის ქ.#13 -ში მდებარე შენობის პირველ სართულზე მდებარე 25,30კვ/მ ფართის, ს/კ 63.18.35.125, საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებისთვის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2(ორი) წლის ვადით, მიცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ 19 29.06.21
დადგენილება №9.pdf N 9 28/04/2021 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5159503
დადგენილება 8.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ “ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 იანვრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე №8 08.04.2021 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5146482?publication=0
დადგენილება 7.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ №7 08.04.2021 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5146453?publication=0
დადგენილება 6.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2021წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის № 18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე № 6 08.04.2021 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5146424?publication=0
დადგენილება №5.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ N 5 25.03.2021 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5133314?publication=0