×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი

 

 

ეს წესი განსაზღვრავს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის – დევნილებისათვის, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის პირობებს, მოსარგებლეთა (ბენეფიციართა) კატეგორიებს, მათ მიერ მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის სახეებსა და გასაცემი სოციალური დახმარების სახეობასა და ოდენობას.

 

თავი I

სოციალური დახმარების პროგრამების სახეები, ბენეფიციართა კატეგორიები, გასაცემი დახმარების ოდენობა და პროგრამაში ჩასართავად საჭირო დოკუმენტაცია

 

 

მუხლი 1. სასწრაფო შემთხვევების, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯი

 

 1.1. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრები მოსახლეობის სამედიცინო-სადიაგნოსტიკო გამოკვლევების დაფინანსება (გარდა ონკოლოგიური დაავადების მქონე მოსახლეობის ამავე დაავადებისთვის) დაფინანსება განისაზღვროს შემდეგ კატეგორიებზე:

1.1.1.მოქალაქეს, რომელიც დარეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი ოჯახის მოქმედი სარეიტინგო ქულის რაოდენობა შეადგენს 0-დან 100 000-ის ჩათვლით, დაუფინანსდება/აუნაზღაურდება სამედიცინო-სადიაგნოსტიკო გამოკვლევები, მოთხოვნილი გადასახდელი/გადახდილი თანხის 50%-მდე, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა.

1.1.2. მოქალაქეს, რომელიც დარეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი ოჯახის მოქმედი სარეიტინგო ქულის რაოდენობა შეადგენს 0-დან 100 000-ის ჩათვლით, დაუფინანსდება სამედიცინო-სადიაგნოსტიკო გამოკვლევები, ექიმის მოთხოვნილების საფუძველზე, ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარით.

1.1.3.შშმ ბავშვის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს დაუფინანსდება/აუნაზღაურდება სამედიცინო-სადიაგნოსტიკო გამოკვლევები, მოთხოვნილი გადასახდელი/გადახდილი თანხის 100%-მდე, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 400 (ოთხასი) ლარისა.

1.2. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

ა. იმ შემთხვევაში, თუ სამედიცინო მომსახურების ღირებულება გადასახდელია:

ა.ა წერილობითი განცხადება (განმცხადებელი: მოსარგებლე ან ოჯახის წევრი);

ა.ბ. განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

ა.გ. მოსარგებლის პირადობის მოწმობის ასლი (არასრულწლოვნის შემთხვევაში: პირადობის მოწმობის და/ან დაბადების მოწმობის ასლი);

ა.დ. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა №IV-100/ა);

ა.ე.ანგარიშ-ფაქტურა (ინვოისი) და/ან კალკულაცია შესაბამისი დაწესებულებიდან (არსებობის შემთხვევაში);

ა.ვ. საყოველთაო ჯანდაცვის მართვის დეპარტამენტის ან სხვა სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული მიმართვა/საგარანტიო წერილი (არსებობის შემთხვევაში);

ა.ზ. ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (1.1.1;1.1.2  ქვეპუნქტისთვის);

ა.თ. შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (1.1.3 ქვეპუნქტისთვის);

ბ. იმ შემთხვევაში, თუ სამედიცინო მომსახურების ღირებულება გადახდილია:

ბ.ა განცხადება (განმცხადებელი: მოსარგებლე ან ოჯახის წევრი);

ბ.ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

ბ.გ) მოსარგებლის (პაციენტის) პირადობის მოწმობის ასლი (არასრულწლოვნის შემთხვევაში: პირადობის მოწმობის და/ან დაბადების მოწმობის ასლი );

ბ.დ. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა №IV-100/ა);

ბ.ე. მომსახურების ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი ანგარიშსწორების ქვითარი და სალაროს შემოსავლის ორდერი;

ბ.ვ. ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (1.1.1; 1.1; 2 ქვეპუნქტისთვის);

ბ.ზ. შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (1.1.3 ქვეპუნქტისთვის);

 ბ.თ. მოსარგებლის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის საბანკო ანგარიშის ნომერი.

1.3.ანაზღაურება განხორციელდება სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე,  ან წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე (თუ სამედიცინო მომსახურების ღირებულების გადახდა განხორციელდა მოქალაქის მიერ).

2. მოსახლეობის გეგმური და ურგენტული ქირურგიული მომსახურებების დაფინანსება.

2.1. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრები მოსახლეობის გეგმური და ურგენტული ქირურგიული მომსახურებების (გარდა ონკოლოგიური დაავადების მქონე მოსახლეობის ამავე დაავადებისთვის) დაფინანსება განისაზღვროს შემდეგ კატეგორიებზე:

2.1.1. მოქალაქეს, რომელიც დარეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი ოჯახის მოქმედი სარეიტინგო ქულის რაოდენობა შეადგენს 0-დან 100 000-ის ჩათვლით, დაუფინანსდება/აუნაზღაურდება ქირურგიული მომსახურება მოთხოვნილი გადასახდელი/გადახდილი თანხის 70%-მდე, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1500 (ათასხუთასი) ლარისა.

2.1.2.მოქალაქეს, რომელზეც არ ვრცელდება ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „2.1.1”  ქვეპუნქტი და მის მიერ გადასახდელი თანხა არ აღემატება 1000 (ერთი ათასი) ლარს, ერთჯერადად დაუფინანსდება/აუნაზღაურდება ქირურგიული მომსახურება მოთხოვნილი გადასახდელი/გადახდილი თანხის არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა.

2.1.3. მოქალაქეს, რომელზეც არ ვრცელდება ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „2.1.1” და „2.1.2“  ქვეპუნქტები და მის მიერ გადასახდელი თანხა აღემატება 1000 (ერთი ათასი) ლარს, ერთჯერადად დაუფინანსდება/აუნაზღაურდება ქირურგიული მომსახურება მოთხოვნილი გადასახდელი/გადახდილი თანხის  არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა.

2.1.4. მოქალაქეს, რომელზეც არ ვრცელდება ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „2.1.1”;„2.1.2”და „2.1.3“  ქვეპუნქტები და მის მიერ გადასახდელი თანხა აღემატება 5000 (ხუთი ათასი) ლარს, ერთჯერადად დაუფინანსდება /აუნაზღაურდება ქირურგიული მომსახურება მოთხოვნილი გადასახდელი/გადახდილი თანხის არაუმეტეს 1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარისა.

2.1.5. მოქალაქეს, რომელზეც არ ვრცელდება ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „2.1.1”;„2.1.2”,„2.1.3“ და „2.1.4“ ქვეპუნქტები და მის მიერ გადასახდელი თანხა აღემატება 10 000 (ათი ათასი) ლარს, ერთჯერადად დაუფინანსდება ქირურგიული მომსახურება მოთხოვნილი გადასახდელი/გადახდილი თანხის არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარისა.

2.1.6.შშმ ბავშვის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს დაუფინანსდება/აუნაზღაურდება სამედიცინო მომსახურებისთვის  მოთხოვნილი გადასახდელი/გადახდილი თანხის 100%-მდე,

2.2. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

ა.იმ შემთხვევაში, თუ სამედიცინო მომსახურების ღირებულება გადასახდელია:

ა.ა.წერილობითი განცხადება (განმცხადებელი: მოსარგებლე ან ნებისმიერი დაინტერესებული პირი);

 ა.ბ. განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

ა.გ. მოსარგებლის პირადობის მოწმობის ასლი (არასრულწლოვნის შემთხვევაში: პირადობის მოწმობის და/ან დაბადების მოწმობის ასლი );

ა.დ. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა №IV-100/ა);

ა.ე. ანგარიშ-ფაქტურა (ინვოისი) და/ან კალკულაცია შესაბამისი დაწესებულებიდან;

ა.ვ. საყოველთაო ჯანდაცვის მართვის დეპარტამენტის ან სხვა სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული მიმართვა/საგარანტიო წერილი (არსებობის შემთხვევაში);

ა.ზ ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (2.1.1 ქვეპუნქტის შემთხვევაში);

ა.თ შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (1.6 პუნქტისთვის).

ბ. იმ შემთხვევაში, თუ სამედიცინო მომსახურების ღირებულება გადახდილია:

ბ.ა განცხადება (განმცხადებელი:(განმცხადებელი: მოსარგებლე ან ოჯახის წევრი);

ბ.ბ. განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

ბ.გ. მოსარგებლის (პაციენტის) პირადობის მოწმობის ასლი (არასრულწლოვნის შემთხვევაში: პირადობის მოწმობის და/ან დაბადების მოწმობის ასლი);

ბ.დ. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა №IV-100/ა);

ბ.ე მომსახურების ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი ანგარიშსწორების ქვითარი და სალაროს შემოსავლის ორდერი;

ბ.ვ ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (2.1.1 ქვეპუნქტის შემთხვევაში);

ბ.ზ შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (2.1.6 ქვეპუნქტისთვის);

ბ.თ მოსარგებლის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის საბანკო ანგარიშის ნომერი.

2.3.ანაზღაურება განხორციელდება სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ან წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე (თუ სამედიცინო მომსახურების ღირებულების გადახდა განხორციელდა მოქალაქის მიერ).

3. ონკოლოგიური დაავადებების მქონე ან/და ქიმიოთერაპის კურსზე მყოფი, მათ შორის, სისხლის ავთვისებიანი დაავადებების მქონე ბენეფიციარების მკურნალობის დაფინანსება.

3.1.ახალქალაქის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრებ ონკოლოგიური დაავადების მქონე მოსახლეობას დაუფინანსდება ამ დაავადებისთვის გათვალისწინებული გამოკვლევები, სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობა მოთხოვნილი გადასახდელი თანხის 100%-მდე, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარისა.

3.2. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ა.იმ შემთხვევაში, თუ სამედიცინო მომსახურების ღირებულება გადასახდელია:

ა.ა.წერილობითი განცხადება (განმცხადებელი: მოსარგებლე ან ნებისმიერი დაინტერესებული პირი);

 ა.ბ. განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

ა.გ. მოსარგებლის პირადობის მოწმობის ასლი (არასრულწლოვნის შემთხვევაში: პირადობის მოწმობის და/ან დაბადების მოწმობის ასლი);

ა.დ. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა №IV-100/ა);

ა.ე. ანგარიშ-ფაქტურა (ინვოისი) და/ან კალკულაცია შესაბამისი დაწესებულებიდან (არსებობის შემთხვევაში);

ა.ვ. საყოველთაო ჯანდაცვის მართვის დეპარტამენტის ან სხვა სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული მიმართვა/საგარანტიო წერილი (არსებობის შემთხვევაში);

ბ. იმ შემთხვევაში, თუ სამედიცინო მომსახურების ღირებულება გადახდილია:

ბ.ა. განცხადება (განმცხადებელი:(განმცხადებელი: მოსარგებლე ან ოჯახის წევრი);

ბ.ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

ბ.გ. მოსარგებლის  პირადობის მოწმობის ასლი (არასრულწლოვნის შემთხვევაში: პირადობის მოწმობის და/ან დაბადების მოწმობის ასლი);

ბ.დ. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა №IV-100/ა);

ბ.ე. მომსახურების ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი ანგარიშსწორების ქვითარი და სალაროს შემოსავლის ორდერი (არსებობის შემთხვევაში);

ბ.ვ. მოსარგებლის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის საბანკო ანგარიშის ნომერი.

3.3. მოქალაქეს (ონკოლოგიური დაავადებების მქონე), რომელსაც არ იქნება წარდგენილი  მე-3.2  პუნქტის „ა.ე“,„ა.ვ“ ქვემოპუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტები, ერთჯერადად დაუფინანსდება ექიმის მოთხოვნილების საფუძველზე, არაუმეტეს  600 ლარამდე.

3.4.ანაზღაურება განხორციელდება სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ან წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე (თუ სამედიცინო მომსახურების ღირებულების გადახდა განხორციელდა მოქალაქის მიერ).

4. მოსახლეობის სამედიცინო მკურნალობის დაფინანსება

4.1.ახალქალაქის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრები მოსახლეობის სამედიცინო დაწესებულებაში ჩასატარებელი/ჩატარებული მკურნალობის დაფინანსება (გარდა ონკოლოგიური დაავადების მქონე მოსახლეობის ამავე დაავადებისთვის გათვალისწინებული მედიკამენტოზური, სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობისა) განისაზღვროს შემდეგ კატეგორიებზე:

4.1.1. მოქალაქეს, რომელიც დარეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი ოჯახის მოქმედი სარეიტინგო ქულის რაოდენობა შეადგენს 0-დან 100 000-ის ჩათვლით, დაფინანსდება/აუნაზღაურდება სამედიცინო მომსახურება მოთხოვნილი გადასახდელი/გადახდილი თანხის 50%-მდე, არაუმეტეს 1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარისა.

4.1.2. მოქალაქეს, რომელიც დარეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი ოჯახის მოქმედი სარეიტინგო ქულის რაოდენობა შეადგენს 0-დან 100 000-ის ჩათვლით, ერთჯერადად დაფინანსდება ექიმის მოთხოვნილების საფუძველზე   500 (ხუთასი) ლარამდე.

4.1.3.შშმ ბავშვის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს დაფინანსდება/აუნაზღაურდება სამედიცინო მომსახურება, მოთხოვნილი გადასახდელი/გადახდილი თანხის 100%-მდე, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა.

4.2. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ა. იმ შემთხვევაში, თუ სამედიცინო მომსახურების ღირებულება გადასახდელია:

ა.ა. წერილობითი განცხადება (განმცხადებელი: მოსარგებლე ან ნებისმიერი დაინტერესებული პირი);

ა.ბ. განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

ა.გ. მოსარგებლის პირადობის მოწმობის ასლი (არასრულწლოვნის შემთხვევაში: პირადობის მოწმობის და/ან დაბადების მოწმობის ასლი );

ა.დ. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა №IV-100/ა);

ა.ე. ანგარიშ-ფაქტურა (ინვოისი) და/ან კალკულაცია შესაბამისი დაწესებულებიდან (არსებობის შემთხვევაში);

ა.ვ. საყოველთაო ჯანდაცვის მართვის დეპარტამენტის ან სხვა სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული მიმართვა/საგარანტიო წერილი (არსებობის შემთხვევაში);

ა.ზ. ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (4.1.1;4.1.2; ქვეპუნქტების შემთხვევაში);

ა.თ. შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (4.1.3 ქვეპუნქტისთვის);

ბ. იმ შემთხვევაში, თუ სამედიცინო მომსახურების ღირებულება გადახდილია;

ბ.ა. განცხადება (განმცხადებელი: მოსარგებლე ან ოჯახის წევრი);

ბ.ბ. განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

ბ.გ მოსარგებლის (პაციენტის) პირადობის მოწმობის ასლი (არასრულწლოვნის შემთხვევაში: პირადობის მოწმობის და/ან დაბადების მოწმობის ასლი);

ბ.დ. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა №IV-100/ა);

ბ.ე. მომსახურების ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი ანგარიშსწორების ქვითარი და სალაროს შემოსავლის ორდერი;

ბ.ვ. ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან(4.1.1;4.1.2; ქვეპუნქტების შემთხოვაში);

ბ.ზ. შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი(4.1.3 ქვეპუნქტისთვის);

ბ.თ. მოსარგებლის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის საბანკო ანგარიშის ნომერი.

3. ანაზღაურება განხორციელდება სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე, ან წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე (თუ სამედიცინო მომსახურების ღირებულების გადახდა განხორციელდა მოქალაქის მიერ).

5. სამედიცინო მომსახურებები, რომლებიც არ ფინანსდება ამ წესის ფარგლებში.

ახალქალაქის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, წინამდებარე წესის ფარგლებში არ ფინანსდება შემდეგი სახის სამედიცინო მომსახურებები:

ა. სამედიცინო ჩვენებისა და ექიმის დანიშნულების გარეშე მკურნალობა, თვითმკურნალობა;

ბ. ესთეტიკური ქირურგია, კოსმეტიკური მკურნალობა;

გ. ფიზიოთერაპია ( პროფილაქტიკის და რეაბილიტაციის მიზნით), ფსიქოთერაპია;

დ. სანატორიულ-კურორტული მკურნალობა და მასაჟი, გამონაკლისს წარმოადგენენ ბავშვთა ცერებრალური დამბლით დაავადებული 0-18 წლამდე შშმ პირები.

ე. ნარკოტიკული ზემოქმედებით გამოწვეული სამედიცინო მომსახურება.

ვ. ორსულობის შემთხვევაში, სამედიცინო აღრიცხვაზე დაგვიანების გამო დაწესებული სამედიცინო გამოკვლევების ხარჯები. მშობიარობის ხარჯები გამოწვეული ექიმის და სამშობიარო სახლის შერჩევის გამო.

ზ. თუ მოქალაქემ სამედიცინო მომსახურება მიიღო ისეთ სამედიცინო დაწესებულებაში, რომელიც ჩართული არ არის სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამაში.

6. ამ ქვეპროგრამით გათვალიწინებული დახმარების მიღება შეუძლიათ იმ მოქალაქეებს რომელთა სამედიცინო მომსახურეობა ჩატარებულია 2018 წლის ნოემბერ-დეკემბერის თვეებში და 2018 წელს არ უსარგებლიათ  მუნიციპალიტეტის შესაბამის პროგრამით. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება ამ წესის მიხედვით.

 

 

 

მუხლი 2. ომის ინვალიდების დახმარება

 

1. სოციალური დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს და მათთან გათანაბრებულ პირებს ფაშიზმზე გამარჯვების დღისთვის, 9 მაისისთვის, ერთჯერადად.

2. ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშწორების ფორმით ბანკში გახსნილ პირად ანგარიშზე, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილების მიერ მოძიებული დოკუმენტაციის საფუძველზე.

3. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება მუნიციპალიტეტის მერის მიერ, ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილების მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე.

 

 

 

მუხლი 3. ახალდაბადებულების დახმარება

 

1. მიმდინარე კალენდარულ წელს ახალშობლის შეძენის  შემთხვევაში  ყოველი ახალშობილისთვის ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი გასცემს ერთჯერად ფულად დახმარებას, თუ ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი მაინც რეგისტრირებულია ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

2. ამ მუხლით გათვალისწინებული ფულადი დახმარება გაიცემა შემდეგი ოდენობით:

ა. პირველი და მეორე ახალშობილისთვის – 250 ლარი;

ბ. მესამე ახალშობილისთვის – 350 ლარი;

გ. მეოთხე ახალშობილისთვის – 500 ლარი;

დ. ყოველი შემდგომი ახალშობილისთვის – 300 ლარი;

3. 2018 წელს დაბადებულები მიიღებენ – 250 ლარს;

4. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ა. ერთ-ერთი მშობლის წერილობითი განცხადება;

ბ. მშობლების პირადობის მოწმობების ასლები;

გ. ახალშობილის(ების) დაბადების მოწმობის ასლი;

დ. ყველა ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი (მესამე, მეოთხე და ყოველი შემდგომი ახალშობილის დაბადების შემთხვევაში);

ე. ერთ-ერთი მშობლის საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები.

5. ანაზღაურება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე.

6. ამ მუხლის მე-2 პუნქტების „ბ“,“გ“ და „დ“ ქვეპუნქტების  შემთხვევაში მხედველობაში მიიღება მხოლოდ ოჯახის არასრულწლოვანი (18 წლამდე ასაკის) შვილები.

7. ერთჯერადი ფულადი დახმარების მიღება შეუძლიათ იმ მშობლებსაც, რომელთაც შვილები შეეძინათ გასული წლის ოქტომბრის, ნოემბრისა და დეკემბრის თვეებში, მაგრამ გასულ კალენდარულ წელში არ მოუმართავთ აღნიშნული ფულადი სოციალური დახმარების მისაღებად.

8. თუ ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი რეგისტრირებულია სხვა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ამ მუხლით გათვალისწინებული ფულადი დახმარება გაიცემა იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახს არ უსარგებლია ამავე ტიპის დახმარებით სხვა მუნიციპალიტეტიდან. განმცხადებელმა უნდა წარადგინოს ცნობა სხვა მუნიციპალიტეტიდან და ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მიერ გაცემული ცნობა განმცხადებლის ოჯახის შემადგენლობის და  კონკრეტულ მისამართზე ფაქტობრივად ცხოვრების ფაქტის  დადასტურების შესახებ.

10. თუ ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი სხვა ქვეყნის მოქალაქეა, ამ მუხლით გათვალისწინებული ფულადი დახმარება გაიცემა იმ შემთხვევაში,თუ ოჯახი წარადგენს ერთ-ერთი მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი (რომელიც რეგისტრირებულია ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში) მეორე მშობლის პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს და ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მიერ გაცემულ ცნობას განმცხადებლის ოჯახის შემაგენლობის და  კონკრეტულ მისამართზე ფაქტობრივად ცხოვრების ფაქტის  დადასტურების შესახებ.

 

სოციალური დახმარების გაწევის წესის   სრული ვერსიას შეგიძლიათ გაეცნოთ შემდეგ მიმდევრობით։  ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი