მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

სიახლეები

31.01.18
 

1.  საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის 34- მუხლის მე-3 პუნქტისა და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის 204- დადგენილების მე-2 თავის საფუძველზე, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს დახურულ კონკურსს ადმინისტრაციულ სამსახურის საქმისწარმოების და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციატისტის ვაკანტურ თანამდებობაზე.
კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოქმედ პროფესიულ საჯარო მოხელეებს მოხელეთა რეეზერვში ჩარიცხულ პირსა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირს , თუ იგი არანაკლებ ერთი წელია მუშაობს საჯარო სამსახურის სისტემაში და აკმაყოფილებს საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის 27- , 29- მუხლებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.
ვაკანტურ თანამდებობაზე განცხადების წარდგენის ვადაა 2 სამუშაო დღე.

კატეგორია : ადმინისტრაციული
განაცხადის ბოლო ვადა : 02 თებერვალი 2018 წელი
ფუნქციები : ელექტრონული საქმისწარმოება,საჯარო მოსამსახურეთა საკადრო პოლიტიკის შემუშავება და მისი განხორციელება;
განათლება : სასურველია ბაკალავრი.
სამუშაო გამოცდილება: ადმინისტრაციულ სფეროში მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება;
საკონკურსო თემატიკა : საქართველოს კანონი ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ, სქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი.
სამსახურის ადგილმდებარეობა : .ახალქალაქი, ჩარენცის . 11
განცხადება უნდა წარმოადგინოთ შემდეგ ვებ. გვერდზე :

varchucyun@gmail.com2. საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის 34- მუხლის მე-3 პუნქტისა და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის 204- დადგენილების მე-2 თავის საფუძველზე, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს დახურულ კონკურსს ადმინისტრაციულ სამსახურის საორგანიზაციო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციატისტის ვაკანტურ თანამდებობაზე.
კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოქმედ პროფესიულ საჯარო მოხელეებს მოხელეთა რეეზერვში ჩარიცხულ პირსა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირს , თუ იგი არანაკლებ ერთი წელია მუშაობს საჯარო სამსახურის სისტემაში და აკმაყოფილებს საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის 27- , 29- მუხლებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.
ვაკანტურ თანამდებობაზე განცხადების წარდგენის ვადაა 2 სამუშაო დღე.

კატეგორია : ადმინისტრაციული
განაცხადის ბოლო ვადა : 02 თებერვალი 2018 წელი
ფუნქციები : საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემის გამართული ფუნქციონირება,მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის ადმინისტრირება;
განათლება : სასურველია ბაკალავრი.
სამუშაო გამოცდილება: ადმინისტრაციულ სფეროში მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება;
საკონკურსო თემატიკა : საქართველოს კანონი ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ.სქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი.
სამსახურის ადგილმდებარეობა : .ახალქალაქი, ჩარენცის . 11
განცხადება უნდა წარმოადგინოთ შემდეგ ვებ. გვერდზე :

varchucyun@gmail.com 

3. საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის 34- მუხლის მე-3 პუნქტისა და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის 204- დადგენილების მე-2 თავის საფუძველზე, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს დახურულ კონკურსს ადმინისტრაციულ სამსახურის ჯანმრთველობის დაცვისა და სოხიალური უზრუნელყოფის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციატისტის ვაკანტურ თანამდებობაზე.
კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოქმედ პროფესიულ საჯარო მოხელეებს მოხელეთა რეეზერვში ჩარიცხულ პირსა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირს , თუ იგი არანაკლებ ერთი წელია მუშაობს საჯარო სამსახურის სისტემაში და აკმაყოფილებს საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის 27- , 29- მუხლებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.
ვაკანტურ თანამდებობაზე განცხადების წარდგენის ვადაა 2 სამუშაო დღე.

კატეგორია : ადმინისტრაციული
განაცხადის ბოლო ვადა : 02 თებერვალი 2018 წელი
ფუნქციები : უმუშევართა რეგისტრაციას, მათი პროფესიული გადამზადებისა და სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობას;სოციალური დაცვის ჯანმრთელობის პროგრამების შემუშავებას;

განათლება : სასურველია ბაკალავრი.
სამუშაო გამოცდილება: ადმინისტრაციულ სფეროში მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება;
საკონკურსო თემატიკა : საქართველოს კანონი ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ,სქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი.
სამსახურის ადგილმდებარეობა : .ახალქალაქი, ჩარენცის . 11
განცხადება უნდა წარმოადგინოთ შემდეგ ვებ. გვერდზე :

varchucyun@gmail.com4. საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის 34- მუხლის მე-3 პუნქტისა და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის 204- დადგენილების მე-2 თავის საფუძველზე, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს დახურულ კონკურსს იურიდიული სამსახურის ადმინისტრაციულ სამართლებრივი განყოფილების III რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციატისტის ვაკანტურ თანამდებობაზე.
კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოქმედ პროფესიულ საჯარო მოხელეებს მოხელეთა რეეზერვში ჩარიცხულ პირსა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირს , თუ იგი არანაკლებ ერთი წელია მუშაობს საჯარო სამსახურის სისტემაში და აკმაყოფილებს საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის 27- , 29- მუხლებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.
ვაკანტურ თანამდებობაზე განცხადების წარდგენის ვადაა 2 სამუშაო დღე.

კატეგორია : იურიდიული
განაცხადის ბოლო ვადა : 02 თებერვალი 2018 წელი
ფუნქციები : უზრუნველყოფს განყოფილების მიერ სამსახურის დებულებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელებას;
განათლება : სასურველია ბაკალავრი.
სამუშაო გამოცდილება: იურიდიულ სფეროში მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება;
საკონკურსო თემატიკა : საქართველოს კანონი ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ, სქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი.
სამსახურის ადგილმდებარეობა : .ახალქალაქი, ჩარენცის . 11
განცხადება უნდა წარმოადგინოთ შემდეგ ვებ. გვერდზე :

varchucyun@gmail.com5. საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის 34- მუხლის მე-3 პუნქტისა და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის 204- დადგენილების მე-2 თავის საფუძველზე, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს დახურულ კონკურსს შიდა აუდიტისა და ინსპექტორების სამსახურის შიდა აუდიტის განყოფილების III რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციატისტის ვაკანტურ თანამდებობაზე.
კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოქმედ პროფესიულ საჯარო მოხელეებს მოხელეთა რეეზერვში ჩარიცხულ პირსა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირს , თუ იგი არანაკლებ ერთი წელია მუშაობს საჯარო სამსახურის სისტემაში და აკმაყოფილებს საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის 27- , 29- მუხლებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.
ვაკანტურ თანამდებობაზე განცხადების წარდგენის ვადაა 2 სამუშაო დღე.

კატეგორია :შიდა აუდიტი
განაცხადის ბოლო ვადა : 02 თებერვალი 2018 წელი
ფუნქციები : მერის საქმიანობის ეკონომიურობის, ეფექტიანობისა და პროდუქტიულობის გაზრდის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება.
განათლება : სასურველია ბაკალავრი.
სამუშაო გამოცდილება: იურიდიულ სფეროში მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება;
საკონკურსო თემატიკა : საქართველოს კანონი ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ, სქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი.
სამსახურის ადგილმდებარეობა : .ახალქალაქი, ჩარენცის . 11
განცხადება უნდა წარმოადგინოთ შემდეგ ვებ. გვერდზე :

varchucyun@gmail.com


უკან დაბრუნება  


მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია