×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2019-07-12 15:24:58 / ქ. ახალქალაქის ქუჩების სავალი ნაწილის ორმოული შეკეთები მიმდინარეობს

2018 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი იყო 300 000 ლარი ქუჩების სავალი ნაწილის ორმოული შეკეთებისთვის, აქედან 250 000 ლარი გახარჯულ იქნა ქუჩების სავალი ნაწილის ორმოული შეკეთებისთვის, ხოლო დარჩენილი 50 000 ლარი გადატანილ იქნა 2019 წლის გეგმაში. მიმდინარეობს გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება,
2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გათვალისწინებილია 200 000 ლარი 5337 მ. ქალაქის ქუჩების სავალი ნაწილის ორმოული შეკეთებისთვის.