×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
განკარგულება 24.pdf სოფ. გოგაშენის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის დამტკიცების შესახებ 24 12.11.2019
განკარგულება 22.pdf 2020 წლის ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებების მოწონების თაობაზე 22 07.11.2019
განკარგულება 23.pdf სოფ. აფნიას მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის დამტკიცების შესახებ 23 12.11.2019
განკარგულება 27.pdf სოფ. ხავეთის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის დამტკიცების შესახებ 27 12.11.2019
განკარგულება 26.pdf სოფ. დაბნიას მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის დამტკიცების შესახებ 26 12.11.2019
განკარგულება 25.pdf სოფ. კუმურდოს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის დამტკიცების შესახებ 25 12.11.2019
დადგენილება 22.pdf

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 ნოემბრის №21 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

22 26.11.2019 matsne.gov.ge/ka/document/view/4711974?publication=0
ბრძანება N 1114.PDF ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს წევრების მიერ მოქალაქეთა მიღების გრაფიკი N 1114 27.07.2020
ყავრელიშვილი რობიზონ Ղավրելիշվիլի Ռոբիզոն.PDF 51 31.10.2019
არმინე მინასიან Արմինե Մինասյան.PDF 50 31.10.2019
ზაქარ ზაქარიან Զաքար Զաքարյան.PDF 49 31.10.2019
მელქონ მაკარიან Մելքոն Մակարյան.PDF 48 31.10.2019