×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს წევრების მიერ მოქალაქეთა მიღების გრაფიკი.PDF საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის შესაბამისად საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს წევრების საქმიანობის ფორმებისგან ერთერთია ამომრჩეველთა და მოქალაქეთა მიღება, მათი წერილების, წინადადებებისა და საჩივრების განხილვა; ამ უფლებამოსილების განსახორციელებლად დამტკიცებულია საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს წევრების მიერ მოქალაქეთა მიღების გრაფიკი. 414 24.01.2019
სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა.pdf ახალქალაქია მუნიციპალიტეტის დასახლებაში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების სესახებ 43/44 11.01.2019