×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
დადგენილება 12.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის № 16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 12 30.05.22 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/download/5476730/0/ge/pdf
დადგენილება 13.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და განაკვეთების დამტკიცების შესახებ 13 30.05.22 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/download/5476748/0/ge/pdf
დადგენილება 14.pdf .„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის № 16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 14 29.06.22 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/download/5509707/0/ge/pdf
განკარგულებაგ117.117221801.pdf საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტებში ცვლილებების შეტანის შესახებ 117.117221801 29.06.22
განკარგულებაგ117.117221501.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 117.117221501 30.05.22
განკარგულება და დანართი გენდერული თანასწორობის მუნიციპალური სამოქმ .pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2022-2023 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ . 117.117221502 30.05.22
განკარგულებაგ117.117221183.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუნიციპალური ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების და აგრარულ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ “ განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ № გ117.117221183 28.04.22
განკარგულებაგ117.117221182.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ “ განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ № გ117.117221182 28.04.22
განკარგულებაგ117.117221184.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილი ფრაქციის „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ ცნობად მიღების შესახებ“ განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ № გ117.117221184 28.04.22
განკარგულებაგ117.117221181.pdf საკრებულოს წევრის ნასლეტ ხანახიანის უფლებამოსილების ცნობა № გ117.117221181 28.04.22
დადგენილება 11.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 მარტის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე № 11 28.04.22 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5447533?publication=0
დადგენილება 10.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების საშუალოვადიანი გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ № 10 28.04.22 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5447521?publication=0