×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციულიიურიდიული პირი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

„ცენტრის“ ძირითადი მიზანია სამოქმედო ტერიტორიის მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით.