×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო შემდეგი შემადგენლობით: 

ნაირი ირიციან-საბჭოს თავმჯდომარე, საკრებულოს თავმჯდომარე 

სედა მელკუმიან-საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, საკრებულოს საფინანსოსაბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე 

საბჭოს წევრები: 

სიპან შიპაკციან -სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე 

არმინე მინასიან -საკრებულოს წევრი 

ჰაკოპ ჩახმახჩიან -საკრებულოს წევრი 

ჯენერა პეტროსიან- საკრებულოს აპარატის სპეციალისტი ადმინისტრაციულ საქმისწარმოების საკითხებში 

ანაიდა ასატურიან- ქალთა ოთახის მენეჯერი,გენდერული თანასწორობის სპეციალისტი